Sendy – Email marketing – Cài đặt sẵn trên Perfex Cloud

1.500.000 6.300.000 

Send newsletters, 100x cheaper via Amazon SES

Cài sẵn trên Perfex Cloud

Chưa bao gồm phí bản quyền 1 lần $69

Không bao gồm tài khoản gửi email Amazon

Sendy – Email marketing – Cài đặt sẵn trên Perfex Cloud
1.500.000 6.300.000  Lựa chọn các phương án